Dane podstawowe
Imię:*


Nazwisko:*


Login:*


Haslo (min. 8 znaków):*


Email:*


Telefon stacjonarny:


Telefon kontaktowy:*


Stanowisko:*


Dane do korespondencji
Miasto (poczta):*
Kod:*
Ulica (miejscowość):*
Nr:


L:


Dane firmy
Nazwa sklepu*
NIP* (wprowadź tylko cyfry)
Miasto:*
Kod:*
Ulica:*
Nr:


L:


* Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego warunki.
  Zgadzam się na otrzymywanie Newsletter Agro
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez spółkę Synthos Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000361681, NIP: 549-240-40-93 w celu uczestnictwa w programie premiowym „AGRO 360”. Mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w programie.
 1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Organizator.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. świadczenia usługi Programu znajdującego się pod adresem www.agro360.com.pl;
  2. marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Programu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Synthos Agro sp. z o.o. jest Pani Katarzyna Cieślak (kcieslak@forsafe.pl).
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (na Indywidualnym Koncie Punktowym w zakładce „Moje Dane”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 8. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Programie.
 10. Przystąpienie do Programu oznacza zgodę Uczestnika Programu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Programu.

* -pola obowiązkowe